Cursos de Suport Vital Bàsic , Reanimació Cardio-Pulmonar, maneig i ús de DEA totalment gratis per a taxistes del *AMB  gràcies a la Fundació Barcelona Salut i la Fundació Espanya Salut.

I. OBJECTE DEL PROJECTE.Constitueix l’objecte del present projecte en la posada en marxa i desenvolupament d’una prova pilot en l’àmbit de la salut col·lectiva, emmarcada en l’estudi de l’Hospital Clínic – Universitat de Barcelona denominat “Barcelona Territori *Cardioprotegido”, impulsat per FBS amb la col·laboració del Govern d’Espanya, Ajuntament de Barcelona, Departament de Salut de la Generalitat, SEM i diversos col·lectius professionals, entre ells el de farmacèutic.

Aquesta prova pilot consistirà a equipar a un nombre de taxis, entre 25 i 50 amb un Desfibril·lador Extern Automàtic (DEA) d’última generació facilitat per FBS prèvia realització als responsables dels taxis del curs reglat SVB, curs de RCP i ús de desfibril·lador portàtil realitzat per instructors de FBS.

II. POSADA EN MARXA I DURACIÒ DE LA PROVA PILOT.
La prova pilot, excepte concurrència de circumstàncies extraordinàries que ho impedeixin, s’iniciarà dins del quart trimestre del present any i tindrà una durada inicial de 2 anys prorrogable a la seva finalització per idèntic període, ja convertida en projecte, incorporant, si escau, nous vehicles taxi als quals se’ls dotés del dispositiu cardíac abans referit.

En tots els casos la participació tant en la prova pilot com en el projecte definitiu serà de caràcter voluntari i per part dels titulars de llicència de taxi i conductors d’aquests.

III. DIRECCIÒN CIENTIFICAFBS assumirà la direcció científica del projecte i, a més, serà la responsable de recaptar la col·laboració de les empreses o entitats públiques o privades que resulti necessària per a la posada en marxa de la iniciativa.

IV. PUBLICITAT I SELECCIÒ DELS VEHICULOS PARTICIPANTS

De entre els voluntaris taxistes de la AMB presentats en el termini a aquest efecte establert, 15 d’Octubre, se seleccionarà a un total d’entre 25 i 50 taxis conforme als següents criteris:
  • – Que independentment estiguin inscrits o no a l’associació SoS taxi Catalunya.
  • – Que són taxistes del AMB en actiu.
  • – Que hagin mostrat la seva voluntat de participació en aquesta prova pilot i posterior, si escau.
  • – Que es comprometin a seguir les indicacions sanitàries que figuressin en una guia realitzada per FBS a l’efecte de conèixer com actuar davant una necessitat terapèutica sobrevinguda en espai públic.
  • – A comunicar a FBS en el menor temps possible qualsevol senyal acústic o visual del desfibril·lador que podria indicar alguna limitació tècnica d’utilització.
  • – Mantenir el compromís adquirit d’incorporar al vehicle l’aparell desfibril·lador durant el període inicial de dos anys de la prova pilot, així com dels elements informatius i/o comercials que es determinin.
  • – De seguir les recomanacions de FBS i Sos Taxi sobre les actualitzacions en el projecte.
V. IDENTICACION DELS VEHICULOS TAXI PARTICIPANTS.Els taxis participants en la prova pilot portessin al costat del logotip de la AMB i el numero de llicència la imatge internacional de cardio protecció, com ja succeeix en altres vehicles de servei públic com els de GU i a més qualsevol altra referència al projecte descrit.

VI. INSCRIPCION DE LA INSTALACION DEL DESFIBRILADOR
FBS será la encargada de gestionar la inscripción de la instalación de los DEA en el registro de desfibriladores fuera del ámbito sanitario dependiente del Servei d’Ordenacio Sanitaria del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
VII. COMISION DE SEGUIMIENTO
Se creará una comisión de seguimiento que estará integrada por dos representantes de FBS y SoS Taxi Barcelona, y que se reunirá semestralmente con el objeto de llevar a cabo una valoración de la iniciativa para, en su caso, aplicarla en la siguiente fase del proyecto, una vez superada la prueba piloto.
A dicha comisión también asistirán representantes de los diversos colectivos sanitarios y administrativos anteriormente mencionados.
VIII. REALITZACIÓ DELS CURSOS
La data de realització dels cursos serà durant la primera quinzena de novembre.
Es crearan grups de taxistes de 8 a 12 components, que assistiran gratuïtament a la realització dels cursos de RCP, maneig i ús d’un DEA i SVB, impartit per instructors professional de FBS.
Els cursos de realitzen a l’Hospital Clínic de Barcelona, o lloc que es designi a aquest efecte, constant de part teòrica i part pràctica, amb una durada de 8 hores total.

La data límit d’inscripció als cursos serà el dia 15 d’octubre.

IX. DISTRIBUCIÓ I DESIGNACIÓ
FBS serà l’encarregada de gestionar la distribució i lliurament dels aparells DEA i designació dels vehicles qualificats, sense cap cost per al taxista.
Pel que dependrà de les zones habituals de treball, prestació de servei pels diferents municipis amb conformen el AMB i depenent de la densitat de població d’aquests municipis.
Amb aquesta distribució es pretén abastar la totalitat dels 36 municipis que conformen el AMB.
X. CONVENI DE COL·LABORACIÓ.
En la recent signatura del conveni de col·laboració, els vehicles taxi col·laboressin amb publicitat interior de les empreses patrocinadores del projecte, per la durada d’aquest. Tant l’expositor publicitari com la cartelleria de publicitat serà a càrrec de les empreses patrocinadores del projecte.
XI. ACLARIMENTS
Els vehicles taxi que sol·licitin col·laborar en el projecte haurà d’emplenar, signar i lliurar el formulari obligatori d’inscripció a un dels responsables del projecte o enviar-lo per email degudament emplenat i signat en format pdf.

I el formulari del qual ho podran descarregar des de la web de SoS taxi Catalunya.

Descarregar  full d’inscripció projecte DEA

La presentació de la documentació sol·licitada, així com la realització dels cursos no obliga a FBS al lliurament o designació obligatòria d’un aparell*DEA a cap taxista que així ho hagi sol·licitat, sinó que s’ajustarà a la necessitat d’abastar els màxims municipis del AMB, així com cobrir hores diürnes o nocturnes o dies de treball.
El cost del projecte per als taxistes voluntaris es realitzarà gratuïtament, excepte l’armilla reflectora i identificativa que acompanyarà als DEA en tot moment i les taxes administrativa corresponents en el relacionat amb la publicitat interior del taxi i reflectit en la pàgina web el IMT.

Leave a comment

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.